• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
02 november

Loondoorbetaling bij ziekte, zo zit het

Als een werknemer ziek wordt, wil je natuurlijk dat hij zo snel mogelijk gezond weer terugkomt. Bij verzuim van een medewerker komt echter heel wat kijken, zoals loondoorbetaling. Hoe zit het nu met loondoorbetaling bij ziekte? En hoe staat het met de voorgenomen regels voor kleine bedrijven? SOX legt het je kort en bondig uit.

Als je werknemer niet kan werken door ziekte of een andere vorm van arbeidsongeschiktheid heeft hij wel recht op een groot deel van zijn salaris. Hieronder vind je de huidige regels.

Geef de ziekmelding door aan arbo en UWV

Als een werknemer zich ziek meld bij jou, dan moet je binnen vier dagen de ziekmelding doorgeven aan de arbodienst of bedrijfsarts van jouw bedrijf.

Aan wie moet je loon doorbetalen?

De loonbetalingsverplichting bij ziekte geldt voor alle eigen medewerkers van jouw organisatie. Te weten werknemers met een vast contract, tijdelijk contract en oproepkrachten.

Hoeveel loon moet je doorbetalen?

Je bent volgens de wet verplicht een zieke werknemer twee jaar een groot deel van zijn loon door te betalen.

  • Het eerste jaar betaal je minimaal 70% van het loon. In het eerste ziektejaar geldt bovendien het wettelijk minimumloon als ondergrens. 
  • Het tweede jaar moet je ook minimaal 70% van het loon betalen, maar je hoeft geen rekening te houden met het minimumloon. 

Staat er in de CAO van jouw organisatie een aanvullende regeling over doorbetaling?

Mogelijk heb je in het arbeidscontract van jouw werknemer of in de CAO van jouw organisatie een aanvullende regeling over loondoorbetaling opgenomen. Zo is in veel CAO's opgenomen dat je in het eerste jaar 100% of 90% van het loon moet doorbetalen. Ook kan er een hoger minimumloon van kracht zijn volgens de CAO van jouw bedrijf. Als er een aanvullende regeling is, dan moet je je uiteraard aan deze regeling houden.

Uitzonderingen langer loon doorbetalen

Over het algemeen betaalt moet een werkgever maximaal twee jaar (een deel van het) loon doorbetalen als je werknemer ziek of arbeidsongeschiktheid is. Maar er zijn uitzonderingen.

  1. Als de werkgever niet kan aantonen dat hij volgens de Wet verbetering Poortwachter gehandeld heeft, kan het zijn dat de periode verlengd wordt. Houd je daarom goed aan de regels en aan de stappen die de wet van jou, als werkgever, verwacht als een werknemer zich ziekmeldt.
  2. Is jouw werknemer na twee jaar nog steeds ziek en kan hij in de toekomst weer werken, dan komt de werknemer in aanmerking voor een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Deze uitkering loopt via het UWV. Iedere werkgever is standaard verzekerd voor de WGA bij het UWV. Maar mogelijk heb jij zelf actie ondernomen door aan te tonen dat je het risico financieel zelf kunt dragen of heb je je via een andere verzekeraar hiervoor verzekerd. Ben jij eigenrisicodrager? Dan moet je in dit geval als (ex-) werkgever meebetalen aan de WGA. Tot tien jaar geldt deze regeling. Het kan dus voorkomen dat een werkgever in totaal 12 jaar lang (extra) kosten heeft aan een arbeidsongeschikte werknemer. Overigens lijkt dit soms goedkoper voor een werkgever, maar de praktijk wijst uit dat het meestal duurder uitvalt. Laat je daarom altijd goed voorlichten.

Nieuwe regels loondoorbetaling voor kleine bedrijven?

Volgens het regeerakkoord van kabinet Rutte III in oktober 2017 komen er nieuwe regels rond loondoorbetaling bij ziekte. Maar wanneer die regels ingaan is nog steeds onduidelijk. Het plan is dat de loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers met maximaal 25 werknemers wordt verkort van twee naar één jaar. Het kabinet wil zo het midden- en kleinbedrijf stimuleren om weer meer personeel in dienst te nemen. Het loon in het tweede jaar bij ziekte financieren de kleine organisaties uit een gezamenlijke pot. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in het eerst jaar gaan over naar het UWV. De collectieve kosten van het tweede jaar worden vervolgens gedekt via een uniforme lastendekkende premie, waaraan alle kleine werkgevers bijdragen.

Het kabinet Rutte III heeft ook voor de WGA-uitkering nieuwe regels bepaald. Zo willen ze dat de periode van het WGA-risico voor werkgevers gehalveerd wordt van tien naar vijf jaar. Maar of en wanneer deze regels ingaan is ook hiervoor nog onduidelijk.

Voorlopig blijven de bestaande wettelijke regels van kracht, ook voor kleine werkgevers.

Hulp bij ziekte en verzuim werkzaamheden nodig?

SOX is op de hoogte van alle wet- en regelgeving ten aanzien van ziekte en verzuim. We kunnen deze zorg voor je uit handen nemen en helpen je graag verder met de verzuimprocedure van jouw werknemers, zodat jij je bezig kunt houden met het dagelijkse werk.